ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletแผนภูมิผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletวัดในจังหวัด
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
bulletศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์
bulletเเบบเเปลนเสนาสนะ
bulletตำนานวัดเมืองนครฯ
bulletงานธรรมฑูตนครศรีฯ
bulletงานพระปริยัตินิเทศก์


แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ที่

รายการแบบฟอร์ม แบบพิมพ์ ตัวอย่างเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

หมายเหตุ

ตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรที่วัดออกให้แก่ผู้ผ่านโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  

คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด (มีทั้งปก คำอธิบาย แบบฟอร์ม และตัวอย่างบัญชีรับ-จ่าย) ตัวชี้วัดที่ 1.5 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Excel

บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นตรี (แบบใหม่)

Excel

บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นโท (แบบใหม่)

Excel

บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นเอก (แบบใหม่)

Excel

บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี (แบบใหม่2558)

Excel

บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นโท (แบบใหม่2558)

Excel

บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นเอก (แบบใหม่2558)

Excel

แบบฟอร์ม "คำทำทัณฑ์บน" 

Word

๑๐

ตัวอย่างหนังสือ "คำสั่งแต่งตั้งพระวินยาธิการประจำจังหวัด(สั่งแบบแยกรูป)" ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

Word

๑๑

ตัวอย่างหนังสือ "คำสั่งแต่งตั้งพระวินยาธิการประจำจังหวัด(สั่งรวมในคำสั่งเดียว)" ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

Word

๑๒

ตัวอย่าง บัตรประจำตัวพระวินยาธิการ เพื่อให้พระวินยาธิการติดแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ (คู่กับคำสั่งเจ้าคณะจังหวัด)  

๑๓

ทะเบียนประวัติพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ (ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ) 

pdf File

๑๔

แบบเอกสารเพื่อขอให้ออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม  

๑๕

บัญชีรายนามเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการของคณะสงฆ์หนใต้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๕

Excel

๑๖

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ 

Excel

๑๗

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ 

Excel

๑๘

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ 

Excel

๑๙

ทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร ที่อยู่จำพรรษาในวัด/พำนักอยู่ประจำในวัด 

Word

๒๐

แบบบัญชีสำรวจวัด พระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด ชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕....... 

Excel

๒๑

แบบบันทึกรายงานคณะกรรมการช่วยเหลือพระผู้ประสบภัย

Word

๒๒

แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๕……

Excel

๒๓

ใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร (แบบใหม่)  (จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

๒๔

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้าประชุมตามโครงการพระสงฆ์กับการบูรณาการหลักศาสนาเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง 

Excel

๒๕

บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้เข้ารับการถวายความรู้ตามโครงการถวายความรู้พระภิกษุเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ

Excel

๒๖

แบบรายงานขออนุญาตสร้างวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๒๗

แบบรายงานขอตั้งวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๒๘

บัญชีรายนามวัดเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

Excel

๒๙

แบบขอจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

Word

๓๐

แบบรายงานกิจกรรมหน่วย อปต. ประจำปี... (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๓๑

แบบรายงานขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

Word

๓๒

แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ(เอกสารหลายรายการ ครบชุด)

Word

๓๓

แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย (ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๓๔

แบบรายงานขออนุญาตสร้างวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๓๕

แบบการขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด(พร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอน)ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pdf File

๓๖

แบบรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๓๗

แบบขอหนังสือรับรองสภาพวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๓๙

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีม (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๔๐

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๔๑

แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 

Word

๔๒

แบบรายงานการขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 

pdf File

๔๓

แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลว(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

DOC File

๔๔

แบบบันทึกการตรวจสอบที่ดิน(การขึ้นทะเบียนวัดร้าง) แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pdf File

๔๕

แบบรายงานขอยกวัดร้างขี้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาพร้อมคำแนะนำ(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

Word

๔๖

แบบรายงานขอรวมวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

Word

๔๗

แบบรายงานขอย้ายวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๔๘

แบบรายงานขอยุบเลิกวัด(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๔๙

แบบรายงาน/หนังสือเพื่อขออนุนุญาตจัดงานวัด(เหตุการณ์สมมมติ)

pdf File

๕๐

หนังสือรับรองการอุปสมบท(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๕๑

หนังสือรับรองการบรรพชา(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๔๒

บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 

Excel

๕๓

แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ 115/2552

Word

๕๔

หนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร (ออกแบบไว้สำหรับออกให้ได้เล่มละ ๑๐๐ รูป)

pdf File

๕๕

ปกหนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร

pdf File

๕๖

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ผู้เข้าประชุมสัมมนา ประจำปี ๒๕๕๓

Excel

๕๗

บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระวิทยากรอบรมเยาวชน ของคณะสงฆ์หนใต้ รุ่นที่ ๑ ฃ/๒๕๕๓

Excel

๕๘

แบบบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาส(อบรมเจ้าอาวาสใหม่) ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๕๙

ตัวอย่างหนังสือขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนัก

pdf File

๖๐

ตัวอย่างหนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท (เพื่อให้กุลบุตรผู้ที่ลาบวชได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรายงานตัวเข้าทำงาน)

pdf File

๖๑

ตัวอย่างหนังสือเจ้าอาวาสฝอุปัชฌาย์ขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักวัดอื่น

pdf File

๖๒

บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้

Excel

๖๓

บัญชีรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้

Excel

๖๔

ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศ

pdf File

๖๕

แบบฟอร์มชุดใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท (แบบใหม่ มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)

pdf File

๖๖

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๖๗

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับตำบลผู้เข้าประชุมสัมมนา ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๖๘

บัญชีรายนามพระอุปัชฌาย์ผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๖๙

บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี หรือ บัญชี สว.๑ (สำหรับพระอุปัชฌาย์ รายงานเจ้าคณะตำบล เพื่อส่งเจ้าคณะอำเภอ)

Excel

๗๐

บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ในจังหวัด หรือบัญชี สว. ๒ (สำหรับเจ้าคณะจังหวัดทำส่งเจ้าคณะภาค)

Excel

๗๑

บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ในภาค หรือ บัญชี สว.๓ (สำหรับเจ้าคณะภาคนำส่งเจ้าคณะใหญ่)

Excel

๗๒

แบบรายงานการบรรจุแต่งตั้งพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

๗๓

แบบรายงานการพ้นตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ (ใช้ Acrobat Reader เปิด)

pdf File

๗๔

แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ (สามารถเปิดด้วย Word แล้วแก้ไข ใช้ได้เลย)

Word

๗๕

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลี ชั้นประโยค..... (ศ.๒)

Excel

๗๖

แบบฟอร์มบัญชีเรียกชื่อนักเรียนเข้าสอบความรู้บาลี ชั้นประโยค.....(ศ.๓)

Excel

๗๗

บัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

Excel

๗๘

บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

Excel

๗๙

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ / รองเจ้าคณะ

Excel

๘๐

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

Excel

๘๑

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๕.......

Excel

๘๒

ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)

Word

๘๓

แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)

Word

๘๔

ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)

Word

๘๕

แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)

Word

๘๖

คำแนะะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติเพื่อขอพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

pdf File

๘๗

แบบทะเบียนประวัติพระราชาคณะ (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๘๘

แบบทะเบียนประวัติพระครูสัญญาบัตร (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๘๙

แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒) 

Word

๙๐

แบบทะเบียนประวัติสามเณร (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)

Word

๙๑

แบบฟอร์มแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

Word

๙๒

แบบรายงานรายรับ-รายจ่ายการทอดกฐิน

pdf File

๙๓

แบบเอกสารเพื่อรายงานการประชุมพระสังฆาธิการ

Word

๙๔

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ

Excel

๙๕

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

Excel

๙๖

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์

Excel

๙๗

แบบหนังสือขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Word

๙๘

แบบหนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ

Word

๙๙

แบบหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง แจ้ง และรายงานการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะ

Word

๑๐๐

แบบเอกสารรายงานเพื่อขอยกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

Word

๑๐๑

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๑๐๒

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๑๐๓

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๑๐๔

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร

Word

๑๐๕

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการและไวยาวัจกร

Word

๑๐

แบบเอกสารเกี่ยวกับการขอยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

Word

๑๐

แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์

pdf File

๑๐

แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอายุยังไม่ครบ ๘๐ ปี (แนบแบบรายงานขอยกเป็นที่ปรึกษาฯด้วย)

pdf File

๑๐๙

แบบเอกสารเพื่อให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่

Word

๑๑๐

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อถอดถอนพระสังฆาธิการจากตำแหน่งหน้าที่

Word

๑๑๑

แบบเอกสารเกี่ยวกับการให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่

Word

๑๑๒

แบบเอกสารเกี่ยวกับการตำหนิโทษและภาคทัณฑ์พระสังฆาธิการ

Word

๑๑๓

แบบเอกสารเกี่ยวกับการร้องทุกข์

Word

๑๑๔

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลีfont_paLi (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

font_paLi.rar

๑๑๕

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาไทยfont_thai (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

font_thai.rar

๑๑๖

แบบฟร์อมบัญชี ศ แผนกธรรม (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

.rar

๑๑๗

แบบฟร์อมบัญชี สนามสอบ ประจำปี ๒๕๕๑ (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

.rar

๑๑๘

โปรแกรม WinRAR 3.40thai

WinRAR 3.4

๑๑๙

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลี (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

winzip

๑๒๐

แบบบัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

Excel

๑๒๑

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม

Word

๑๒๒

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม (ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะเปิดได้)

pdf File

๑๒๓

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดตรัง ตั้งรก วัดกะพังสุรินทร์

Word

๑๒๔

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดตรัง ตั้งรก วัดกะพังสุรินทร์

pdf File

๑๒๕

แบบบฟอร์มใบสมัครงาน (แบบจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานฯ)

pdf File

๑๒๖

แบบรายงานคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือวัดและพระภิกษุสามเณรผู้ปะสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัย ในภาค ๑๖

Word

 

เครดิต พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (บุญโฮม ไชยฤทธิ์)  ป.ธ.๕, น.ธ.เอก,ศษ.บ.,MPA.(นิด้า)Copyright © 2017 All Rights Reserved.